สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิญาดา  จันพระยา
 
1. นายนิวัตร  หน้อยดี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ผูกพันธ์ไทย
 
1. นายณัฐกานต์  ชัยวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนิลุบล  วาดปา
 
1. นายนิวัตร  หน้อยดี
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนฤเบศ  ดำยา
 
1. นายนิวัตร  หน้อยดี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงคำ
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เดินฉาย
 
1. นายนิวัตร  หน้อยดี
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอำพร  มูลถา
 
1. นายนิวัฒน์  หน้อยดี
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมาเรือง
 
1. นายนิวัฒน์  หน้อยดี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมาเรือง
2. เด็กหญิงกาญมณี  ปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปันคำ
4. เด็กหญิงวชิรินทรา  สิริใจ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  อิ่นใจ
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  เดินฉาย
 
1. นางกรรณิการ์  หน้อยดี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  แก้วยะ
2. เด็กหญิงนริศรา  สิริใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิกา  โนมา