สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิญาดา  จันพระยา
 
1. นายนิวัตร  หน้อยดี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ผูกพันธ์ไทย
 
1. นายณัฐกานต์  ชัยวงศ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงคำ
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เดินฉาย
 
1. นายนิวัตร  หน้อยดี
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอำพร  มูลถา
 
1. นายนิวัฒน์  หน้อยดี
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมาเรือง
 
1. นายนิวัฒน์  หน้อยดี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  แก้วยะ
2. เด็กหญิงนริศรา  สิริใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิกา  โนมา