สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิไลพร  ประนันติ๊บ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำวงค์ษา
3. เด็กหญิงอุไรพร  สิทธิโม่ง
 
1. นางนงลักษณ์  สุยะ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  อุปแก้ว
2. เด็กหญิงวิสสุตา  ทิพย์อนันติกุล
3. เด็กหญิงวิไลพร  เข็มงาม
 
1. นางอรทัย  ยศเมธา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิรายุทธ  โพธาติ๊บ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมจักร
3. เด็กหญิงนภัสรา  ตั๋นยะ
4. เด็กชายปวริศ  เปอะสี
5. เด็กหญิงปองอนงค์  คำวงษา
6. เด็กชายอนันต์  บานหฤทัย
 
1. นางนงลักษณ์  สุยะ