สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ปู่กะ
 
1. นางสาวน้ำค้าง  แสนยอด
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนิดา  คำแสน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  ปู่เหล็ก
3. เด็กหญิงอารียา  จีมา
 
1. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  คำปัน
2. เด็กหญิงเมษา  แก้วปั๋น
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  คำสุข
 
1. นางปทุมรัตน์  ไชยวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรกนก  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงนิลชา  ปู่มล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ปู่คำ
 
1. นางปทุมรัตน์  ไชยวงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาทิตย์  คำปัน
2. เด็กชายแสงชัย  วันจัน
 
1. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
7 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิศักดิ์  จันดี
2. เด็กชายเอกลักษณ์  นุวัน
 
1. นายอนุพงษ์  ยานวุฑฒิ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - 1. เด็กหญิงจินตพร  ปู่มูล
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  คำมา
3. เด็กหญิงพรนภา  ปู่กะ
4. เด็กหญิงรัตนาพร  ปูเป็ด
5. เด็กหญิงศลิษา  คำแปง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  หล้าลี่
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงรักตกัณฑ์  กาละ
 
1. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภา  ปู่กะ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิดา  คำแสน
2. เด็กหญิงพรรณิการ์  ปัญญามี
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินไชย
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำมา
2. เด็กชายธีรโชติ  คำนัน
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธิดา  ชัยโพธิ์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรษ์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารียา  จีมา
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดาพร  ปู่เสาร์
 
1. นางปทุมรัตน์  ไชยวงค์
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีพล  ปู่วัน
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดาพร  ปู่เสาร์
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินไชย
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนพนธ์  กะผอ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปู่หย้อง
3. เด็กชายศิริภูมิ  พูลเพิ่ม
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรชาติ  ปูนุ
2. เด็กชายศานติ  เงินถา
3. เด็กชายอนุชิต  ไก่นุ
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  หลังบะ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปราณี  สวัสดิ์นที
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
29 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  คำแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รูดู
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะวงศ์  ดีคำ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
32 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะัวงศ์  ดีคำ
2. เด็กชายดีจัง  หลังบะ
3. เด็กชายธนะพงษ์  กะผอ
4. เด็กหญิงพวงทอง  ปู่ผัด
5. เด็กหญิงรัชนี  รอแก้ว
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงเมษา  แก้วปั๋น
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
34 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรภัทร  ปู่วัน
2. เด็กชายศิวนาถ  กะยอ
3. เด็กชายเดชาธร  ปู่มูล
 
1. นายจรัล  เดชตา
2. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยสม
2. เด็กชายปกิภาณ  รูดู
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปู่เงิน
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 14 1. เด็กชายดนุเดช  คำดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ปู่คำ
3. เด็กชายอภิชัย  เคียงอมร
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดอกดวง
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิวงค์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เสาร์แก้ว
3. เด็กหญิงวีรยา  รังสรรค์เพิ่มบุญ
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดอกดวง