สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ปู่กะ
 
1. นางสาวน้ำค้าง  แสนยอด
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปราณี  สวัสดิ์นที
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  คำแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ