สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนิดา  คำแสน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาทิตย์  คำปัน
2. เด็กชายแสงชัย  วันจัน
 
1. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำมา
2. เด็กชายธีรโชติ  คำนัน
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธิดา  ชัยโพธิ์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรษ์