สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรกนก  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงนิลชา  ปู่มล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ปู่คำ
 
1. นางปทุมรัตน์  ไชยวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิศักดิ์  จันดี
2. เด็กชายเอกลักษณ์  นุวัน
 
1. นายอนุพงษ์  ยานวุฑฒิ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงรักตกัณฑ์  กาละ
 
1. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิดา  คำแสน
2. เด็กหญิงพรรณิการ์  ปัญญามี
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินไชย
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 14 1. เด็กชายดนุเดช  คำดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ปู่คำ
3. เด็กชายอภิชัย  เคียงอมร
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดอกดวง
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิวงค์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เสาร์แก้ว
3. เด็กหญิงวีรยา  รังสรรค์เพิ่มบุญ
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดอกดวง