สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  ปู่เหล็ก
3. เด็กหญิงอารียา  จีมา
 
1. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  คำปัน
2. เด็กหญิงเมษา  แก้วปั๋น
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  คำสุข
 
1. นางปทุมรัตน์  ไชยวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  หล้าลี่
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภา  ปู่กะ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารียา  จีมา
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดาพร  ปู่เสาร์
 
1. นางปทุมรัตน์  ไชยวงค์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีพล  ปู่วัน
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดาพร  ปู่เสาร์
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินไชย
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนพนธ์  กะผอ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปู่หย้อง
3. เด็กชายศิริภูมิ  พูลเพิ่ม
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรชาติ  ปูนุ
2. เด็กชายศานติ  เงินถา
3. เด็กชายอนุชิต  ไก่นุ
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  หลังบะ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รูดู
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะวงศ์  ดีคำ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
19 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะัวงศ์  ดีคำ
2. เด็กชายดีจัง  หลังบะ
3. เด็กชายธนะพงษ์  กะผอ
4. เด็กหญิงพวงทอง  ปู่ผัด
5. เด็กหญิงรัชนี  รอแก้ว
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรภัทร  ปู่วัน
2. เด็กชายศิวนาถ  กะยอ
3. เด็กชายเดชาธร  ปู่มูล
 
1. นายจรัล  เดชตา
2. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยสม
2. เด็กชายปกิภาณ  รูดู
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปู่เงิน
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ