สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ปันสี
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ธิกันทา
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ปันสี
2. เด็กหญิงพัชริฎา  ต๊ะเป็ง
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ใหม่นวล
 
1. นางพิสมัย  ใจชมชื่น
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายยศพร  ปันสี
2. เด็กหญิงวรินยุพา  เชียวยะ
 
1. นางพิสมัย  ใจชมชื่น
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาณิกา  เปอะปิน
2. เด็กหญิงพัชริฎา  ต๊ะเป็ง
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายจักรวุฒิ  จาเรือน
2. เด็กชายธีรชัย  บุญเขียว
3. เด็กชายมนัสนันท์  ปัญญาแจ้
 
1. นางจิรพรรณ  ญาณมงคลศิลป์
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายธนกร  หมื่นแยง
2. เด็กชายรณภพ  มาทะ
3. เด็กชายอังกูร  บุญเขียว
 
1. นางจิรพรรณ  ญาณมงคลศิลป์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใหม่นวน
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ชุ่มกาศ
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  โทะยะ
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ชุ่มกาศ