สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ธิกันทา
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ใหม่นวล
 
1. นางพิสมัย  ใจชมชื่น
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาณิกา  เปอะปิน
2. เด็กหญิงพัชริฎา  ต๊ะเป็ง
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายจักรวุฒิ  จาเรือน
2. เด็กชายธีรชัย  บุญเขียว
3. เด็กชายมนัสนันท์  ปัญญาแจ้
 
1. นางจิรพรรณ  ญาณมงคลศิลป์