สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปู่ดี
 
1. นางสมถวิล  รังสรรค์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แก้วคำ
2. เด็กหญิงมนสิชา  ไหวยะ
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  มีมา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงศิริพร  ปู่นุ
 
1. นางกัญจนา  แสงขำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ปู่จ่อ
2. เด็กหญิงปิยมน  กันทา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปู่หมื่น
4. เด็กหญิงศุภนิดา  แสนกัน
5. เด็กหญิงสโรชา  จ่อพอ
 
1. นางทัศนวรรณ  สุขทอง
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจรินทร  อิ่นคำ
 
1. นางกัญจนา  แสงขำ
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชากร  คำเสน
2. เด็กหญิงอรอนงค์  คำอ้าย
 
1. นางกัญจนา  แสงขำ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงทินประภา  ปู่หล้า
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ปู่จั๋น
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ผัดโมะ
 
1. นางภัทราภรณ์  ผลสลัด