สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์จันทร์
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงยุวดี  กุณมา
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายรัชชานนท์  ชัยชมชื่น
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.1 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฬรัตน์  สมมะนา
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงจรรยา  ดีแฮ
2. เด็กหญิงยุวดี  ตาลี
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชุติมา  ฟูเป็ง
2. เด็กชายอนุชา  นะศรี
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นิ้วธิยะ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เรือนปลี
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายูธุวานนท์  เขียวตา
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายสิทธา  ตาปิน
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 91.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธาวิน  ผูกพัน
2. เด็กชายฤทธิ์เกียรติ  ด้วงยศ
 
1. นางสาวรัตนภรณ์  พร้อมรักษา
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.24 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนดล  วงค์แก้ว
2. เด็กชายนพคุณ  เศรษฐีกาญน์
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐานิกา  แก้วคำ
2. เด็กชายไพศาล  กันทะคำ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กาละวิชัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ชรวารี  อ้อนวาณี
2. เด็กชายเมษา  ดีสิงห์
 
1. นางสาวนิติยา  โนจิตร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71.21 เงิน 9 1. เด็กชายภัทร  ตั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาสมศรี
 
1. นางสาวนิติยา  โนจิตร
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริมาศ  กรองแก้ว
2. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ก้านต่อดอก
3. เด็กหญิงสุทธิภรณ์  อุ่นผัด
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
2. นางธนพร  แสงปราช
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงบุษกร  ศิลปวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เรือนปลี
 
1. นางธนพร  แสงปราช
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปิยะบุตร  ทาเงื่อง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  นิ้วธิยะ
 
1. นางสาวธนพร  แสงปราช
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอัครเดช  แก้วมา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พร้อมรักษา
 
20 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วผัด
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ด้วงฟู
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พร้อมรักษา
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรพงษ์  ตั๋นแก้ว
2. นายเกียรติพงษ์  มณีวรรณ์
3. นายเชิดพงศ์  แก้วฟู
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสันติภาพ  สมหนู
2. เด็กชายสิทธิยุทร  จิราสิต
3. เด็กชายอภิยุต  โนจ๊ะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายอัศวิน  จันทร์ศร
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัธพงศ์  ตาคำ
2. เด็กชายเจษฎา  ทาปัญญา
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญยวีร์  ศิลป์วิสุทธิ์
2. เด็กชายพงศ์ภัค  วันยาว
3. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิศา  ใจพันธ์
2. เด็กชายอภิยุต  โนจ๊ะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มอญสันเที๊ยะ
2. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
 
1. นางธนพร  แสงปราช
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทร  ตั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เรือนปลี
 
1. นางธนพร  แสงปราช
2. นางสาวินิติยา  โนจิตร
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายฐิตินันท์  กันทะนิล
2. เด็กชายวีรพงษ์  ด้วงฟู
 
1. นางธนพร  แสงปราช
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชญานนท์  สุขกอง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มณีวรรณ์
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กาละวิชัย
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัต  กาวีระ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  ปาทะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาววรรณา  วิชา
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัมพิกา  บุญเขียว
2. เด็กชายเจษฎา  ทาปัญญา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาสมศรี
 
1. นางธนพร  แสงปราช
2. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนดล  วงค์แก้ว
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
33 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสันติภาพ  สมหนู
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรัญชิต  ขัติวงศ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  เรือนปลี
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
2. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาริษา  กันทะแก้ว
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
 
36 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มณียังค์
 
1. นางจิรวรรณ  ล้อลำเลียง