สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชุติมา  ฟูเป็ง
2. เด็กชายอนุชา  นะศรี
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นิ้วธิยะ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เรือนปลี
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายูธุวานนท์  เขียวตา
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.24 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนดล  วงค์แก้ว
2. เด็กชายนพคุณ  เศรษฐีกาญน์
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงบุษกร  ศิลปวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เรือนปลี
 
1. นางธนพร  แสงปราช
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปิยะบุตร  ทาเงื่อง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  นิ้วธิยะ
 
1. นางสาวธนพร  แสงปราช
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนดล  วงค์แก้ว
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสันติภาพ  สมหนู
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ