สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์จันทร์
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายสิทธา  ตาปิน
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วผัด
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ด้วงฟู
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พร้อมรักษา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาริษา  กันทะแก้ว
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร