สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงยุวดี  กุณมา
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายรัชชานนท์  ชัยชมชื่น
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.1 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฬรัตน์  สมมะนา
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐานิกา  แก้วคำ
2. เด็กชายไพศาล  กันทะคำ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กาละวิชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71.21 เงิน 9 1. เด็กชายภัทร  ตั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาสมศรี
 
1. นางสาวนิติยา  โนจิตร
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอัครเดช  แก้วมา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พร้อมรักษา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มอญสันเที๊ยะ
2. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
 
1. นางธนพร  แสงปราช
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายฐิตินันท์  กันทะนิล
2. เด็กชายวีรพงษ์  ด้วงฟู
 
1. นางธนพร  แสงปราช