สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสรัลพร  นาใจ
 
1. นางณัทธิยา  พงศ์ตุ้ย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิธร  ปู่ก่ำ
 
1. นายมนต์ชัย  รัตนวรรณี
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปู่เป็ง
 
1. นางณัทธิยา  พงศ์ตุ้ย
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงประณิตา  ชัยวงค์
2. เด็กหญิงสุทธินันท์  ด้วงยศ
 
1. นายมนต์ชัย  รัตนวรรณี
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพิชญา  สิทธิโม่ง
 
1. นางอารีย์  ภู่น้อย
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำวงษา
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 6 1. เด็กชายจักรพันธ์  สอนตา
2. เด็กชายทรงยศ  ฉิมกุล
3. เด็กชายอานนท์  สีน้ำเงิน
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจตุพร  อิ่นคำ
2. เด็กชายอนุชา  คำอ้าย
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภาส  โปธิ
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปืิยะ  ปู่นุ
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 8 1. เด็กชายพลวัต  บุญเขียว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ติ๊บปุ๊ด
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ปู่คำ
 
1. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงขนิษา  อังกุระสี
2. เด็กหญิงพีรพรรณ  สุภานันท์
3. เด็กชายศราวุฒิ  โคลดประโคน
 
1. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิติมา  ปู่แก้ว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แต่งพลกรัง
3. เด็กชายอนุวัต  ธิต๊ะ
 
1. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอริสราพร  ดวงคำ
 
1. นายจรูญ  มาลีย์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภาส  โปธิ
2. เด็กชายอัครเดช  อัยย์ตระกูล
 
1. นางศศิปภาดา  ดวงแก้ว
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรภรณ์  รื่นอารมณ์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พมี
3. เด็กหญิงอลิษา  ปู่หล้า
 
1. นางสาวประภาพร  ซอนเสน
2. นางวีรญา  ยศอาลัย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้ววงศ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  จันทร์ต๊ะมา
 
1. นางสาวศศิปภาดา  ดวงแก้ว
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพินภา  ถาอิน
2. เด็กชายสุทธิรัตน์  ปู่ก่ำ
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วผัด
2. เด็กชายอดุลย์  จันโน
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายนนทชัย  รินแก้ว
2. เด็กชายวชิระ  สุขถา
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  ปู่วัน
2. เด็กหญิงธิวาพร  พลอยกัลยานะ
3. เด็กหญิงเรวดี  ปู่จั๋น
 
1. นางสาวจริยา  สิงห์คำมา
2. นางวีรญา  ยศอาลัย
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร์  ฝั้นติ๊บ
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ตาลี
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกร  โชคชัย
 
1. นางเนตรนภา  อัมโรสถ
 
24 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐกร  โชคชัย
 
1. นางเนตรนภา  อัมโรสภ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ฮ่องกือ
2. เด็กหญิงชลิตา  ปู่วัน
3. เด็กหญิงธิวาพร  พลอยกัลยา
4. เด็กหญิงพรนภา  ปู่เดือน
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปู่เงิน
6. เด็กหญิงวราภรณ์  รื่นอารมณ์
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พมี
8. เด็กหญิงอลิษา  ปู่หล้า
9. เด็กหญิงเรวดี  ปู่จั๋น
 
1. นางอดิศร  เคหไพบูลย์
2. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิตมาส  แปงแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  สุขธะนะ
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  มูลติ๊บ
 
1. นางสาวศศิปภาดา  ดวงแก้ว
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายมิตร  ปู่อิน
2. เด็กหญิงอำไพ  ปู่มา
3. เด็กหญิงเตือนใจ  ปู่ไก่
 
1. นายมนชัย  รัตนวรรณี
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติกร  สายรัตน์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  จาติ
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรพงษ์  มหาวรรณ์
2. เด็กชายวีรยุทธ  ปู่เป็ด
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีรยุทธ  คำมูล
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  คำเจริญ
 
1. นางรจน์สุคนณ์  สุรินทร์โต
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินกร  สุกเต๋จ๊ะ
 
1. นางรจน์สุคนณ์  สุรินทร์โต