สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสรัลพร  นาใจ
 
1. นางณัทธิยา  พงศ์ตุ้ย
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงประณิตา  ชัยวงค์
2. เด็กหญิงสุทธินันท์  ด้วงยศ
 
1. นายมนต์ชัย  รัตนวรรณี
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 6 1. เด็กชายจักรพันธ์  สอนตา
2. เด็กชายทรงยศ  ฉิมกุล
3. เด็กชายอานนท์  สีน้ำเงิน
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภาส  โปธิ
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอริสราพร  ดวงคำ
 
1. นายจรูญ  มาลีย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพินภา  ถาอิน
2. เด็กชายสุทธิรัตน์  ปู่ก่ำ
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรพงษ์  มหาวรรณ์
2. เด็กชายวีรยุทธ  ปู่เป็ด
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด