สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิธร  ปู่ก่ำ
 
1. นายมนต์ชัย  รัตนวรรณี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปู่เป็ง
 
1. นางณัทธิยา  พงศ์ตุ้ย
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำวงษา
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปืิยะ  ปู่นุ
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 8 1. เด็กชายพลวัต  บุญเขียว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ติ๊บปุ๊ด
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ปู่คำ
 
1. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงขนิษา  อังกุระสี
2. เด็กหญิงพีรพรรณ  สุภานันท์
3. เด็กชายศราวุฒิ  โคลดประโคน
 
1. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิติมา  ปู่แก้ว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แต่งพลกรัง
3. เด็กชายอนุวัต  ธิต๊ะ
 
1. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วผัด
2. เด็กชายอดุลย์  จันโน
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายนนทชัย  รินแก้ว
2. เด็กชายวชิระ  สุขถา
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ฮ่องกือ
2. เด็กหญิงชลิตา  ปู่วัน
3. เด็กหญิงธิวาพร  พลอยกัลยา
4. เด็กหญิงพรนภา  ปู่เดือน
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปู่เงิน
6. เด็กหญิงวราภรณ์  รื่นอารมณ์
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พมี
8. เด็กหญิงอลิษา  ปู่หล้า
9. เด็กหญิงเรวดี  ปู่จั๋น
 
1. นางอดิศร  เคหไพบูลย์
2. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิตมาส  แปงแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  สุขธะนะ
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  มูลติ๊บ
 
1. นางสาวศศิปภาดา  ดวงแก้ว
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินกร  สุกเต๋จ๊ะ
 
1. นางรจน์สุคนณ์  สุรินทร์โต