สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภาส  โปธิ
2. เด็กชายอัครเดช  อัยย์ตระกูล
 
1. นางศศิปภาดา  ดวงแก้ว
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรภรณ์  รื่นอารมณ์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พมี
3. เด็กหญิงอลิษา  ปู่หล้า
 
1. นางสาวประภาพร  ซอนเสน
2. นางวีรญา  ยศอาลัย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้ววงศ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  จันทร์ต๊ะมา
 
1. นางสาวศศิปภาดา  ดวงแก้ว
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  ปู่วัน
2. เด็กหญิงธิวาพร  พลอยกัลยานะ
3. เด็กหญิงเรวดี  ปู่จั๋น
 
1. นางสาวจริยา  สิงห์คำมา
2. นางวีรญา  ยศอาลัย
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร์  ฝั้นติ๊บ
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ตาลี
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกร  โชคชัย
 
1. นางเนตรนภา  อัมโรสถ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายมิตร  ปู่อิน
2. เด็กหญิงอำไพ  ปู่มา
3. เด็กหญิงเตือนใจ  ปู่ไก่
 
1. นายมนชัย  รัตนวรรณี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติกร  สายรัตน์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  จาติ
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีรยุทธ  คำมูล
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  คำเจริญ
 
1. นางรจน์สุคนณ์  สุรินทร์โต