สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วตุ่น
 
1. นางสาวประไพ  ตาคำ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทาใส
 
1. นางสาวประไพ  ตาคำ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชัยวุฒิ
2. เด็กหญิงกานต์มณี  แดงแปง
 
1. นางสาวประไพ  ตาคำ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายทักษิณ  กันทะคำ
2. เด็กชายอนันตสิทธิ์  สุกใส
 
1. นายณัฐวัฒน์  บุญทวี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ปันยาว
2. เด็กหญิงอัญชลี  ปุ๊ดคำมูล
3. เด็กหญิงอาภาพร  โนแหย
 
1. นางสาวประไพ  ตาคำ
2. นางวิไลพร  ก๋าวิน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 76.76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  เป็งถา
 
1. นายณัฐวัฒน์  บุญทวี