สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ปันยาว
2. เด็กหญิงอัญชลี  ปุ๊ดคำมูล
3. เด็กหญิงอาภาพร  โนแหย
 
1. นางสาวประไพ  ตาคำ
2. นางวิไลพร  ก๋าวิน