สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มะโล่
2. เด็กชายวรรธนัย  หงษ์เขียว
3. เด็กชายวีระวัฒน์  เขียวทา
 
1. นายคงกช  เจภูติ
2. นางถนอมศรี  ติใหม่
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุณยกร  ปู่หน้อย
2. เด็กชายปิยะพงศ์  ต๋าต๊ะ
 
1. นายคงกช  เจภูติ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร์  เขียวแปน
2. เด็กหญิงรัชนิดา  คำศรีพล
3. เด็กหญิงสินินาถ  ไชกิติ
 
1. นายคงกช  เจภูติ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัจฉริยา  ต๋าต๊ะ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ปันแก้ว
3. เด็กชายอดิเชษฐ์  ตามา
 
1. นายคงกช  เจภูติ
2. นางถนอมศรี  ติใหม่
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงจริยา  พรมปินตา
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โปทา
3. เด็กชายพงศกร  รูสม
 
1. นางกุลนันท์  ปัญญจักร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิศ  ติใหม่
 
1. นางถนอมศรี   ติใหม่