สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาภา  ปาปะจี
 
1. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชุีลีพร  ประภาวะกา
 
1. นางนันทินี  ตันกูล
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฌาริตา  วังนาค
 
1. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยะมัง
2. เด็กชายอนันต์  ศรีมูลเงิน
 
1. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยากร  จุ่มคำ
2. เด็กชายนันธพงศ์  แบนลี
 
1. นายมลวัฒน์  มะลิวัลย์
2. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงดลพร  คำโด
 
1. นางสาวสุคานี  นาถา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แบนถี
2. เด็กหญิงดลพร  คำโด
 
1. นางสาวสุคานี  นาถา