สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาภา  ปาปะจี
 
1. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยะมัง
2. เด็กชายอนันต์  ศรีมูลเงิน
 
1. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แบนถี
2. เด็กหญิงดลพร  คำโด
 
1. นางสาวสุคานี  นาถา