สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชัยชนะ
 
1. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ปันธิตา
 
1. นางสาวประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรวารินทร์  เปอะปิน
 
1. นางประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เงินต๊ะ
 
1. นางสาวประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ไหวยะ
 
1. นางประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุณฑลี  โอ๊ะพริ้ง
2. เด็กหญิงสุกัลยา  เหลาซื่อ
 
1. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาวิณี  วงกาวิน
2. เด็กหญิงวารุณี  ฟองสุนทร
 
1. นางสาวประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิรโชติ  ปามา
 
1. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิตยา  ปู่เืดือน
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
10 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยศรี
2. เด็กหญิงรัชณีกร  จำปา
3. เด็กหญิงวรัชยา  เปียงใจ
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิทธิพร  ตาสอน
2. เด็กชายอัมเรศ  ไหวยะ
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทระรส
 
12 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรรณิการ์  ใจเป็ง
2. เด็กหญิงรัชนี  ถาโน
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเอกพจน์  ปู่จันทร์
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมัง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยศศรี
3. เด็กหญิงอัสนีย์  หลู่ปิน
 
1. นางสาวนัฐชา  จักร์ปั๋น
2. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปู่หล้า
2. เด็กชายธนกร  หลู่ปิน
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วปา
 
1. นางสาวนัฐชา  จักร์ปั๋น
2. นายมนตรี  ก๋องตา
 
16 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาราภรณ์  จิณะเสน
2. เด็กหญิงพรธิตา  ติ๊บใจ
3. เด็กชายสุวิทย์  จาสว่าง
 
1. นางสาวนัฐชา  จักร์ปั๋น
2. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
17 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ถาโน
2. เด็กหญิงวิภารินทร์  ฐิติสกุล
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตาจักร
 
1. นางสาวนัฐชา  จักรปั๋น
2. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงปริมวิภา  ตาสอน
2. เด็กชายปุณยวีร์  ตาสอน
 
1. นางสาวสิรินนา  เป็งใจ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลินี  คำปาลี
2. เด็กชายวรพงศ์  จันทร์หงอก
 
1. นางสาวศุกร์ศิริ  ศรีจันทร์เรือน
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สอนแอ้ว
2. เด็กชายธนากร  ประนันติ๊บ
3. เด็กชายธีรธัช  เสริฐศรี
4. เด็กหญิงพรรณภัค  เตี๊ยเพชร
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ซอนเสน
6. เด็กชายภูวเดช  มณีกันทัง
7. เด็กชายวรัญญู  โลแก้ว
8. เด็กหญิงวริยา  มอยแก้ว
9. เด็กชายวิทวัส  สุคำภา
10. เด็กชายวุฒิกร  ก๋าใจ
11. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์ตา
12. เด็กหญิงอนุตตรีย์  คำผุย
13. เด็กหญิงอนุธิดา  ฟองสมุทร
14. เด็กชายอนุพงค์  มาคา
15. เด็กชายอภิชัย  ยะมัง
 
1. นายธรรมรัตน์  ยอดคำ
2. นางวริญญา  ไพรสุวรรณ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติยา  ใจรินทร์
2. เด็กหญิงวริยญา  อุตมะแก้ว
3. เด็กหญิงวริยา  สุริน
 
1. นายธรรมรัตน์  ยอดคำ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ตาติ๊บ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปาต๊ะ
 
1. นายธรรมรัตน์  ยอดคำ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงวณัชยา  แก้วยะ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  อุตมณี
3. เด็กชายสุรชัย  ยาโจ
 
1. นางสาวกัญชพร  วิเชียร
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กชายธัชชัย  ใจเป็ง
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  อินทรมงคล
 
1. นางสาวกัญชพร  วิเชียร
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนุช  ไชยคำ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ยะมัง
 
1. นางสาวกัญชพร  วิเชียร
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายฐิตินันท์  ยะมัง
2. เด็กชายศศิํธร  จินาต๊ะ
 
1. นายจตุรงค์  คำมะนาง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายโยธิน  ปู่เสาร์
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทระรส
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ไหวยะ
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทระรส
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา  บุตรทา
 
1. นางสาวธิติพรรณ  มูลอุด