สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิรโชติ  ปามา
 
1. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรรณิการ์  ใจเป็ง
2. เด็กหญิงรัชนี  ถาโน
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเอกพจน์  ปู่จันทร์
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ตาติ๊บ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปาต๊ะ
 
1. นายธรรมรัตน์  ยอดคำ