สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุณฑลี  โอ๊ะพริ้ง
2. เด็กหญิงสุกัลยา  เหลาซื่อ
 
1. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิตยา  ปู่เืดือน
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายฐิตินันท์  ยะมัง
2. เด็กชายศศิํธร  จินาต๊ะ
 
1. นายจตุรงค์  คำมะนาง