สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชัยชนะ
 
1. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ปันธิตา
 
1. นางสาวประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรวารินทร์  เปอะปิน
 
1. นางประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เงินต๊ะ
 
1. นางสาวประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ไหวยะ
 
1. นางประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยศรี
2. เด็กหญิงรัชณีกร  จำปา
3. เด็กหญิงวรัชยา  เปียงใจ
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิทธิพร  ตาสอน
2. เด็กชายอัมเรศ  ไหวยะ
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทระรส
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมัง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยศศรี
3. เด็กหญิงอัสนีย์  หลู่ปิน
 
1. นางสาวนัฐชา  จักร์ปั๋น
2. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปู่หล้า
2. เด็กชายธนกร  หลู่ปิน
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วปา
 
1. นางสาวนัฐชา  จักร์ปั๋น
2. นายมนตรี  ก๋องตา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงปริมวิภา  ตาสอน
2. เด็กชายปุณยวีร์  ตาสอน
 
1. นางสาวสิรินนา  เป็งใจ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สอนแอ้ว
2. เด็กชายธนากร  ประนันติ๊บ
3. เด็กชายธีรธัช  เสริฐศรี
4. เด็กหญิงพรรณภัค  เตี๊ยเพชร
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ซอนเสน
6. เด็กชายภูวเดช  มณีกันทัง
7. เด็กชายวรัญญู  โลแก้ว
8. เด็กหญิงวริยา  มอยแก้ว
9. เด็กชายวิทวัส  สุคำภา
10. เด็กชายวุฒิกร  ก๋าใจ
11. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์ตา
12. เด็กหญิงอนุตตรีย์  คำผุย
13. เด็กหญิงอนุธิดา  ฟองสมุทร
14. เด็กชายอนุพงค์  มาคา
15. เด็กชายอภิชัย  ยะมัง
 
1. นายธรรมรัตน์  ยอดคำ
2. นางวริญญา  ไพรสุวรรณ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงวณัชยา  แก้วยะ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  อุตมณี
3. เด็กชายสุรชัย  ยาโจ
 
1. นางสาวกัญชพร  วิเชียร
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กชายธัชชัย  ใจเป็ง
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  อินทรมงคล
 
1. นางสาวกัญชพร  วิเชียร
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา  บุตรทา
 
1. นางสาวธิติพรรณ  มูลอุด