สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาวิณี  วงกาวิน
2. เด็กหญิงวารุณี  ฟองสุนทร
 
1. นางสาวประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาราภรณ์  จิณะเสน
2. เด็กหญิงพรธิตา  ติ๊บใจ
3. เด็กชายสุวิทย์  จาสว่าง
 
1. นางสาวนัฐชา  จักร์ปั๋น
2. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ถาโน
2. เด็กหญิงวิภารินทร์  ฐิติสกุล
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตาจักร
 
1. นางสาวนัฐชา  จักรปั๋น
2. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลินี  คำปาลี
2. เด็กชายวรพงศ์  จันทร์หงอก
 
1. นางสาวศุกร์ศิริ  ศรีจันทร์เรือน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติยา  ใจรินทร์
2. เด็กหญิงวริยญา  อุตมะแก้ว
3. เด็กหญิงวริยา  สุริน
 
1. นายธรรมรัตน์  ยอดคำ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนุช  ไชยคำ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ยะมัง
 
1. นางสาวกัญชพร  วิเชียร