สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลัลนาพร  วิชัยประภา
 
1. นางศรีลา  นำปุ๊ด
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชริดา  เป็งคณะ
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนพดล  ไหวยะ
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอภิญญา  นำปุ๊ด
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุชา  ไหวยะ
2. เด็กหญิงณัฐติยา  มาลัย
3. เด็กชายธนธรณ์  กิ้งคำปา
4. เด็กชายนนทัช  ม้าวิ่ง
5. เด็กชายนวพล  ปัญญามี
6. เด็กหญิงพัชรมัย  มาตรา
7. เด็กหญิงสุนิตา  ซอนเสน
8. เด็กชายอภิชาติ  โด้คำ
9. เด็กชายเฉิงเช่า  เผ่าพันธุ์พวงไพร
10. เด็กชายไชยวัฒน์  ติ๊บเปอะ
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายภาคภูมิ  ปัญญาจักร์
2. เด็กชายศรายุทธ  เฉยมะลัง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไววาทย์
2. นายวิทวัส  บุญสุวรรณ์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวทัญญุตา  มอยแก้ว
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไวยวาทย์
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แปงเจอร์
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไวยวาทย์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธิป้อ
 
1. นางอำพร  เป็งใจ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจนิสตา  ทองพิมพ์
 
1. นางอำพร  เป็งใจ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กิตติชนม์วรกุล
2. เด็กชายภูริภาคย์  แปงเจอร์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไวยวาทย์
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 8 1. เด็กชายกนก  ศรีสกุลเสาวภาคย์
2. เด็กชายนนธวัฒน์  พิทักษ์หทัยวงษ์
3. เด็กชายสิริชัย  ขันแก้วน่าน
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  ด้วงคำ