สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลัลนาพร  วิชัยประภา
 
1. นางศรีลา  นำปุ๊ด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุชา  ไหวยะ
2. เด็กหญิงณัฐติยา  มาลัย
3. เด็กชายธนธรณ์  กิ้งคำปา
4. เด็กชายนนทัช  ม้าวิ่ง
5. เด็กชายนวพล  ปัญญามี
6. เด็กหญิงพัชรมัย  มาตรา
7. เด็กหญิงสุนิตา  ซอนเสน
8. เด็กชายอภิชาติ  โด้คำ
9. เด็กชายเฉิงเช่า  เผ่าพันธุ์พวงไพร
10. เด็กชายไชยวัฒน์  ติ๊บเปอะ
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวทัญญุตา  มอยแก้ว
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไวยวาทย์
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แปงเจอร์
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไวยวาทย์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธิป้อ
 
1. นางอำพร  เป็งใจ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจนิสตา  ทองพิมพ์
 
1. นางอำพร  เป็งใจ