สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงอารยา  กองมา
 
1. นางทัศนีย์  ตั๋นแก้ว
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปู่สา
2. เด็กชายวรเมธ  หล้าใจ
3. เด็กชายสิทธิพล  โมกแก้ว
 
1. นางรุ่งทิวา  ศรีจันทรากุล
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุขดี
 
1. นางรุ่งทิวา  ศรีจันทรากุล
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายศตวรรษ  ใจมา
2. เด็กหญิงศศิธา  ปูไข่
3. เด็กชายเอกชัย  ติ๊บมา
 
1. นางทัศนีย์  ตั๋นแก้ว
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิระยุศ  ปู่ดอก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาเลา
3. เด็กหญิงสุพรรณี  คำดีโก๊ะ
 
1. นางทัศนีย์  ตั๋นแก้ว