สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปู่สา
2. เด็กชายวรเมธ  หล้าใจ
3. เด็กชายสิทธิพล  โมกแก้ว
 
1. นางรุ่งทิวา  ศรีจันทรากุล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิระยุศ  ปู่ดอก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาเลา
3. เด็กหญิงสุพรรณี  คำดีโก๊ะ
 
1. นางทัศนีย์  ตั๋นแก้ว