สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 4    
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  แก้วจา
 
1. นางสาวชุณหกาญจน์  ยศไทย
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทศพร  ชมภูทัน
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายกฤติพงค์  มั่งใหม่
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายกัณฐิกา  คำวิน
2. เด็กชายธวัชชัย  พุทธวันท์
3. เด็กชายนิรันดร์กร  หม่องคำ
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  คำภีระ
2. เด็กชายนที  เหล่ากาวี
3. เด็กหญิงประทานพร  จามหลู่
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทวัส  พรมขัด
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรัญญา  วังสิงห์
2. เด็กหญิงปริศนา  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงแพรวา  ดาระสวัสดิ์
 
1. นางกานดา  ธีรตระกูล
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คำภีระ
2. เด็กหญิงสายธาร  ธิทา
 
1. นางกานดา  ธีรตระกูล
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงพิชญา  คำฝั้น
 
1. นางสาวทิวาพร  ชิณกธรรม
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ใจเป็ง
2. เด็กหญิงเสาวภา  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวทิวาพร  ชิณกธรรม
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สมธิ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวทิวาพร  ชิณกธรรม
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายคเชนตร์  ใหม่ใส
2. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วคำ
3. เด็กชายธนวัฒน์  วังสิงห์
 
1. นางอำไพ  นุสโร
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อินคำ
2. เด็กหญิงจิรัจฌา  ตันปิน
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ใหม่ใส
 
1. นางอำไพ  นุสโร
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  แสงเพ็ง
2. เด็กชายมึทูจี  -
3. เด็กหญิงสุนิษา  วังสิงห์
 
1. นางอำไพ  นุสโร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  กุณาหย้อง
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ใจธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  เบญจศศิกุล
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอทิตยา  ใจเป็ง
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตเทพ  แสงจันทร์
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงกัญฐิกา  คำวิน
3. เด็กหญิงจริยา  กุฯาหย้อง
4. เด็กหญิงจิรัจฌา  ตันปิน
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำวิน
6. เด็กชายณัฐนนท์  ยาวิละ
7. เด็กชายณัฐพล  มัอินต๊ะ
8. เด็กหญิงดาวนิล  ยิ้มหนองโพธิ์
9. เด็กหญิงนันทกานต์  สารอูป
10. เด็กชายนิรันดร์กร  หม่องคำ
11. เด็กชายปราการ  เมืองมานิตย์
12. เด็กชายสุทธิพงษ์  มาคา
 
1. นางสาวยุพิน  มูลสืบ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตรเทพ  แสงจันทร์
2. เด็กชายอาทิตย์  เสนาลัย
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภสร  ณ ปัญญา
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ยศศรีเคน
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95.72 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงอรัญญา  วงค์เดือน
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ยอดแตง
2. เด็กหญิงศิริเทพ  เทพติ๊บ
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายทรงเกียรติ  วงค์คำ
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษพล  แก้วฟู
 
1. นางสาวแสงวรณ์  ตาสอน