สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คำภีระ
2. เด็กหญิงสายธาร  ธิทา
 
1. นางกานดา  ธีรตระกูล
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ใจธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  เบญจศศิกุล
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตเทพ  แสงจันทร์
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ