สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 4    
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  แก้วจา
 
1. นางสาวชุณหกาญจน์  ยศไทย
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายกัณฐิกา  คำวิน
2. เด็กชายธวัชชัย  พุทธวันท์
3. เด็กชายนิรันดร์กร  หม่องคำ
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  คำภีระ
2. เด็กชายนที  เหล่ากาวี
3. เด็กหญิงประทานพร  จามหลู่
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทวัส  พรมขัด
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงพิชญา  คำฝั้น
 
1. นางสาวทิวาพร  ชิณกธรรม
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ใจเป็ง
2. เด็กหญิงเสาวภา  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวทิวาพร  ชิณกธรรม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายคเชนตร์  ใหม่ใส
2. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วคำ
3. เด็กชายธนวัฒน์  วังสิงห์
 
1. นางอำไพ  นุสโร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  แสงเพ็ง
2. เด็กชายมึทูจี  -
3. เด็กหญิงสุนิษา  วังสิงห์
 
1. นางอำไพ  นุสโร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ยอดแตง
2. เด็กหญิงศิริเทพ  เทพติ๊บ
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ