สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทศพร  ชมภูทัน
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรัญญา  วังสิงห์
2. เด็กหญิงปริศนา  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงแพรวา  ดาระสวัสดิ์
 
1. นางกานดา  ธีรตระกูล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สมธิ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวทิวาพร  ชิณกธรรม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อินคำ
2. เด็กหญิงจิรัจฌา  ตันปิน
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ใหม่ใส
 
1. นางอำไพ  นุสโร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  กุณาหย้อง
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตรเทพ  แสงจันทร์
2. เด็กชายอาทิตย์  เสนาลัย
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภสร  ณ ปัญญา
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ยศศรีเคน
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95.72 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงอรัญญา  วงค์เดือน
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ