สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองหิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินปงค์
 
1. นางสุรีย์  วงค์จิตติมา
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนกร  จอมธัญ
2. เด็กชายอุทัย  ดูบู
 
1. นางสาวสุมาลี  โยคำ
2. นางสุรีย์  วงค์จิตติมา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงลักษมี  ตาลี
 
1. นางบุญศรี  อุดม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนาวิน  บุญมา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดวงคำมูล
 
1. นางบุญศรี  อุดม
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายเอกชัย  ลลิตตาคม
 
1. นางสุรีย์  งค์จิตติมา
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรดุลย์  หมูคำ
2. เด็กชายภัคพล  กันทะยวง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  การบูร
 
1. นางบุญศรี  อุดม
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศกนก  ยอดเงิน
 
1. นางจันทนา  จินดาวงศ์