สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองหิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินปงค์
 
1. นางสุรีย์  วงค์จิตติมา
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนกร  จอมธัญ
2. เด็กชายอุทัย  ดูบู
 
1. นางสาวสุมาลี  โยคำ
2. นางสุรีย์  วงค์จิตติมา