สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองหิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงลักษมี  ตาลี
 
1. นางบุญศรี  อุดม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนาวิน  บุญมา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดวงคำมูล
 
1. นางบุญศรี  อุดม
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรดุลย์  หมูคำ
2. เด็กชายภัคพล  กันทะยวง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  การบูร
 
1. นางบุญศรี  อุดม
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศกนก  ยอดเงิน
 
1. นางจันทนา  จินดาวงศ์