สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงวราลี  คำแก้ว
 
1. นายกิจจา  ไตรสีห์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายนที  ไชยแก้ว
 
1. นางสุมิตรา  เกิดผล
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บึ้งยา
 
1. นางมีนา  กันทะยอม
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.8 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐพล  เตื่อยใจ
2. เด็กหญิงวนิดา  ศิริวงศ์
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปู่ตน
 
1. นางสาวนุชจิรา  มะโนสาร
2. นางสุมิตรา  เกิดผล
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภัสสร  นามไพร
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขแย
3. เด็กชายเสกสรร  ปู่สา
 
1. นางสาวนุชจิรา  มะโนสาร
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพุทธชาด  แก้วปลูก
2. เด็กหญิงวรัญญา  ฟองสุยะ
3. เด็กหญิงเอกศิษฐ์  วันโย
 
1. นางสาวนุชจิรา  มะโนสาร
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ยารังษี
 
1. นางสาววารุณี  ยศคำ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 11 1. เด็กชายธนกาญจน์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายยศภัทร  ซางคำ
 
1. นางชลธิชา  ไชยแก้ว
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญานี  ศรีวิลัย
2. เด็กหญิงวราพร  ถามัง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  น่านกาศ
 
1. นางจุไรรัตน์  ชับกาวิล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบัวบาน  ติ๊บแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะวดี  ปู่ดอก
3. เด็กหญิงสุนิสา  ติ๊บแก้ว
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ชัยกาวิล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิโชติ  วงคำปวน
2. เด็กชายอภิชัย  ทาฟู
 
1. นางสมจิตร  ไตรสีห์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  ปู่ดอก
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุธิคำ
 
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชานนท์  โดะมา
2. เด็กหญิงดวงดาว  วันกาศ
 
1. นางมีนา  กันทะยอม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนา  ถามัง
2. เด็กชายธรารักษ์  พรหมเสน
 
1. นางสุมิตรา  เกิดผล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 74.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  หล้าใจ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปู่หล้า
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ชัยกาวิล
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัวบาน  ติ๊บแก้ว
 
1. นางชลธิชา  ไชยชนะ