สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายนที  ไชยแก้ว
 
1. นางสุมิตรา  เกิดผล
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บึ้งยา
 
1. นางมีนา  กันทะยอม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญานี  ศรีวิลัย
2. เด็กหญิงวราพร  ถามัง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  น่านกาศ
 
1. นางจุไรรัตน์  ชับกาวิล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบัวบาน  ติ๊บแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะวดี  ปู่ดอก
3. เด็กหญิงสุนิสา  ติ๊บแก้ว
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ชัยกาวิล