สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงวราลี  คำแก้ว
 
1. นายกิจจา  ไตรสีห์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.8 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐพล  เตื่อยใจ
2. เด็กหญิงวนิดา  ศิริวงศ์
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปู่ตน
 
1. นางสาวนุชจิรา  มะโนสาร
2. นางสุมิตรา  เกิดผล
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภัสสร  นามไพร
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขแย
3. เด็กชายเสกสรร  ปู่สา
 
1. นางสาวนุชจิรา  มะโนสาร
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพุทธชาด  แก้วปลูก
2. เด็กหญิงวรัญญา  ฟองสุยะ
3. เด็กหญิงเอกศิษฐ์  วันโย
 
1. นางสาวนุชจิรา  มะโนสาร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 74.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  หล้าใจ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปู่หล้า
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ชัยกาวิล