สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ยารังษี
 
1. นางสาววารุณี  ยศคำ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 11 1. เด็กชายธนกาญจน์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายยศภัทร  ซางคำ
 
1. นางชลธิชา  ไชยแก้ว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิโชติ  วงคำปวน
2. เด็กชายอภิชัย  ทาฟู
 
1. นางสมจิตร  ไตรสีห์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  ปู่ดอก
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุธิคำ
 
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนา  ถามัง
2. เด็กชายธรารักษ์  พรหมเสน
 
1. นางสุมิตรา  เกิดผล
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัวบาน  ติ๊บแก้ว
 
1. นางชลธิชา  ไชยชนะ