สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ติ๊บเจ
 
1. นางสายทอง  ชาญพนา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.2 เงิน 11 1. เด็กชายรัชพล  ยะกว้าง
 
1. นางอนงค์  อินต๊ะยศ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงยุวดี  ปู่กุย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ปู่ผา
 
1. นางสาวกานดา  เอ้งซุ้น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายกนกพล  ปู่ผา
2. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปู่ดี
4. เด็กหญิงสิดาพร  อินถา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์หล้า
 
1. นางอนงค์  อินต๊ะยศ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานิสา  กังแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมน  ปู่สา
3. เด็กหญิงสรุภา  ติ๊บอินถา
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทรบุตร
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุแก้ว
 
1. นายสว่าง  คำปิ่น
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กชายนุวัตร  ใหม่แก้ว
2. เด็กชายสาธิน  ปู่ทา
3. เด็กชายอุ้มบุญ  ปู่ผา
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทรบุตร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปู่ผา
2. เด็กชายวรากร  ปู่ดอก
 
1. นางภาริตา  ทิพย์สุวรรณ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วดอก
2. เด็กหญิงศุภมาส  สุแก้ว
3. เด็กหญิงแสงเทียน  จันทร์หล้า
 
1. นายสว่าง  คำปิ่น
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สุวรรณภาพ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ปู่ทา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จินาต๊ะ
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทรบุตร