สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.2 เงิน 11 1. เด็กชายรัชพล  ยะกว้าง
 
1. นางอนงค์  อินต๊ะยศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายกนกพล  ปู่ผา
2. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปู่ดี
4. เด็กหญิงสิดาพร  อินถา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์หล้า
 
1. นางอนงค์  อินต๊ะยศ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุแก้ว
 
1. นายสว่าง  คำปิ่น
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กชายนุวัตร  ใหม่แก้ว
2. เด็กชายสาธิน  ปู่ทา
3. เด็กชายอุ้มบุญ  ปู่ผา
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทรบุตร
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปู่ผา
2. เด็กชายวรากร  ปู่ดอก
 
1. นางภาริตา  ทิพย์สุวรรณ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วดอก
2. เด็กหญิงศุภมาส  สุแก้ว
3. เด็กหญิงแสงเทียน  จันทร์หล้า
 
1. นายสว่าง  คำปิ่น