สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิณณพัด  ปู่แถะ
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุภาศรี
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  นุสอ
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ปู่ลู
3. เด็กหญิงสุวนีย์  ปู่ดี
 
1. นางสาวกณิษฐา  สุภาศรี
2. นางสาวพรรณทิวา  เขจร
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปู่ขาว
 
1. นางสาวนิตยา  คำปัน
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุแก้ว
 
1. นางสาวกณิษฐา  สุภาศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมประกาย  วิริยาภิบาล
2. เด็กหญิงหฤทัย  บือสอ
3. เด็กหญิงเด่นดวง  เงินดี
 
1. นางนันทวัน  ปัญญามา
2. นางสาวอรพรรณ  วิริยาภิบาล
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  โกมุทพยุง
2. เด็กหญิงศรีไพร  จั๋นแก้ว
 
1. นายธีระพงษ์  โกตะมะ
2. นางนันทวัน  ปัญญามา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงช่อเอื้อง  เจินยุหะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิคาง
3. เด็กหญิงสุธีธิดา  เงินดี
4. เด็กหญิงเยาวณีย์  ปู่ดี
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปู่ลู
 
1. นางพัชรินทร์  เหลืองทอง
2. นางสาวรุจิรา  ดุษฏีไพรวัลย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77.66 เงิน 6 1. เด็กชายสันติภาพ  ภูรินันทพร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธุ์วนาไพศาล
 
1. นางสาวสมร  ปานคง
2. นายโสภณ  มาลารัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 72.36 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงพร  ดูทรัพย์เจริญ
2. เด็กชายปรินทร์  ปู่ดอก
 
1. นางสาวสมร  ปานคง
2. นายโสภณ  มาลารัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริชาติ  ปู่รู
2. เด็กชายยุทธพงษ์  อำรุงวนาลัย
 
1. นางสาวสมร  ปานคง
2. นายโสภณ  มาลารัตน์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายชาคริต  บือสอ
2. เด็กชายพรชัย  ดีคำ
3. เด็กชายศุภชัย  ปู่เงิน
 
1. นายธนกฤต  ทาบุรี
2. นายเมธา  จันทร์วงศ์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ปู่ลู
2. เด็กชายศิวดล  ปู่ขาว
3. เด็กชายสุขสันต์  ปู่ทอง
 
1. นายธนกฤต  ทาบุรี
2. นายเมธา  จันทร์วงศ์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรา  ปู่แกะ
2. เด็กหญิงมาริสา  แย่ว๊ะ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คำต๋า
 
1. นางนันทวัน  ปัญญามา
2. นางมีนา  ปันต๊ะทา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติชัย  คีรีธาดาสุข
2. เด็กชายจิตรภัทร  ปู่มุก
3. เด็กชายยงยุทธ  ปู่มุก
4. เด็กชายอรรณพ  เงินดี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปู่หล้า
6. เด็กชายเจษฎา  โพงแก้ว
 
1. นายมังกร  ใบทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์  สุภาศรี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  ปู่วัน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นะเสอ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ปู่มองผอ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  อำรุงพนาลัย
5. เด็กหญิงดวงดาว  โหมะถู
6. เด็กหญิงทินมณี  คำต๋า
7. เด็กหญิงนุจรี  ปู่ลู
8. เด็กหญิงอรทัย  มาลีศรีธารา
 
1. นายมังกร  ใบทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์  สุภาศรี