สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  นุสอ
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ปู่ลู
3. เด็กหญิงสุวนีย์  ปู่ดี
 
1. นางสาวกณิษฐา  สุภาศรี
2. นางสาวพรรณทิวา  เขจร
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  โกมุทพยุง
2. เด็กหญิงศรีไพร  จั๋นแก้ว
 
1. นายธีระพงษ์  โกตะมะ
2. นางนันทวัน  ปัญญามา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงช่อเอื้อง  เจินยุหะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิคาง
3. เด็กหญิงสุธีธิดา  เงินดี
4. เด็กหญิงเยาวณีย์  ปู่ดี
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปู่ลู
 
1. นางพัชรินทร์  เหลืองทอง
2. นางสาวรุจิรา  ดุษฏีไพรวัลย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77.66 เงิน 6 1. เด็กชายสันติภาพ  ภูรินันทพร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธุ์วนาไพศาล
 
1. นางสาวสมร  ปานคง
2. นายโสภณ  มาลารัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 72.36 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงพร  ดูทรัพย์เจริญ
2. เด็กชายปรินทร์  ปู่ดอก
 
1. นางสาวสมร  ปานคง
2. นายโสภณ  มาลารัตน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  ปู่วัน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นะเสอ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ปู่มองผอ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  อำรุงพนาลัย
5. เด็กหญิงดวงดาว  โหมะถู
6. เด็กหญิงทินมณี  คำต๋า
7. เด็กหญิงนุจรี  ปู่ลู
8. เด็กหญิงอรทัย  มาลีศรีธารา
 
1. นายมังกร  ใบทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์  สุภาศรี