สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมประกาย  วิริยาภิบาล
2. เด็กหญิงหฤทัย  บือสอ
3. เด็กหญิงเด่นดวง  เงินดี
 
1. นางนันทวัน  ปัญญามา
2. นางสาวอรพรรณ  วิริยาภิบาล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริชาติ  ปู่รู
2. เด็กชายยุทธพงษ์  อำรุงวนาลัย
 
1. นางสาวสมร  ปานคง
2. นายโสภณ  มาลารัตน์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายชาคริต  บือสอ
2. เด็กชายพรชัย  ดีคำ
3. เด็กชายศุภชัย  ปู่เงิน
 
1. นายธนกฤต  ทาบุรี
2. นายเมธา  จันทร์วงศ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ปู่ลู
2. เด็กชายศิวดล  ปู่ขาว
3. เด็กชายสุขสันต์  ปู่ทอง
 
1. นายธนกฤต  ทาบุรี
2. นายเมธา  จันทร์วงศ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรา  ปู่แกะ
2. เด็กหญิงมาริสา  แย่ว๊ะ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คำต๋า
 
1. นางนันทวัน  ปัญญามา
2. นางมีนา  ปันต๊ะทา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติชัย  คีรีธาดาสุข
2. เด็กชายจิตรภัทร  ปู่มุก
3. เด็กชายยงยุทธ  ปู่มุก
4. เด็กชายอรรณพ  เงินดี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปู่หล้า
6. เด็กชายเจษฎา  โพงแก้ว
 
1. นายมังกร  ใบทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์  สุภาศรี