สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชบาไพร  ปู่หล้า
 
1. นางสุวนันท์  อินใจ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายภานุพงษ์  ชีรวัฒน์
2. เด็กชายศรชัย  เทา
 
1. นางสาวราตรี  โปะคา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจันจิรา  ปู่ปิก
2. เด็กหญิงพัชรารัตน์  จั๋นดัง
3. เด็กหญิงสุวนา  วรนารถฤดี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ญาณะวงษา